สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของภาคตัดกรวย

รตวรรณ อรัญไสว

Abstract


เราพิสูจน์สมบัติเชิงทัศนศาสตร์ของภาคตัดกรวยซึ่งเกี่ยวข้องกับทางเดินของแสงที่ผ่านจุดโฟกัสของภาคตัดกรวยและสะท้อนที่ภาคตัดกรวยนั้นตามกฎการสะท้อนของแสง โดยใช้เทคนิคการพิสูจน์แบบไม่อิงระบบพิกัดและการพิสูจน์โดยใช้ข้อขัดแย้งซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก


Full Text:

PDF

References


ภัทรา เตชาภิวาทย์, เรขาคณิตวิเคราะห์, กทม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.

P. Techaphiwat, Analytic Geometry, Bangkok: Kasetsart University, 1997 (in Thai).

D. Hilbert and S. Cohn-Vossen, Geometry and the Imagination, New York, USA: Chelsea Publishing Company, 1952.

Apollonius of Perga, Conics, New Mexico, USA: Green Lion Press, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 0858-4788
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02–2527980