การประยุกต์ใช้คณิตศาสตรในการหาความสูงของระดับของเหลวในถังทรงกระบอกที่วางตัวในแนวนอน

วิศรุต คล้ายแจ้ง

Abstract


This article shows the general form of water level of a horizontal cylinder tank remaining after conveying water to pressure tank by using a mathematical processes. The solution shows the relationship between the volume and the height of water in the water tank in implicit function and explicit.
Keywords: Horizontal Cylinder Tank, Implicit Function, Explicit Function

Full Text:

PDF

References


Lay, Schneider, Asmar Goldstein, “Calculus and Its Applications” 13th Edition, 2007.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีบุตร แววเจริญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง, “คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ เล่ม 3”, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2541.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา คำนึงกิจ, “การวิเคราะห์เชิงตัวเลข”, คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, พิมพ์ครั้งที่ 2 2554.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 0858-4788
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02–2527980