สมบัติหลักมูลของฟีลด์อันดับ

ภัทราวุธ จันทร์เสงี่ยม

Abstract


We give a simple intuitive proof for the density of the rationals in the reals, using the Archimedean property. We also point out that these two facts are equivalent under the ordered field axioms.


Full Text:

PDF

References


R. G. Bartle and D. R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Hoboken, USA: John Wiley & Sons, 2011

M. Al-Gwaiz and S. Elsanousi, 2006. Elements of Real Analysis, Boca Raton, USA: Chapman & Hall/CRC, 2006

W. R. Wade, An Introduction to Analysis, Upper Saddle River, USA: Prentice-Hall International, 2000

D. Crytser. 2016. Density of the rationals and irrationals in Retrieved 10 July 2016 from https://math.dartmouth.edu/archive/ m54x12/public_html/m54densitynote.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 0858-4788
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้อง 909/10 ชั้น 9 อาคารมหาวชิรุณหิศ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์/โทรสาร : 02–2527980